AtP
Autoteile Post AG Onlineshop


Vrije onderdelen-groothandel voor
Citroën · Peugeot · Opel · Renault · Dacia · Fiat · Alfa Romeo · Lancia · VAG · Ford
AtP
  Naar boven » Voorwaarden voor gebruik Mijn account  |  Serviceportaal  |  Memoblad  |  Inhoud winkelwagen  |  Bestellen   
Snelinvoer
Voeg in Uw winkelmand direkt Uw artikel via het vergelijkingsnummer(na keuze van de fabrikant) toe.

naar snelinvoer
Box verstoppen Artikeloverzicht
Produktgroepen
Artikel zoeken via
Sleutelcijfers (KBA-Nr.)
bij 2 (2.1)bij 3 (2.2)

of

Chassisnummer (VIN)
Renault: VF1xxxx
Matra: VF8xxxx
Peugeot: VF3xxxxxx
Citroen: VF7xxxxxx

of

Voertuigfabrikant
Box verstoppen Onderdeel aanvraag
Onderdeel aanvraag
Bandenservice
Alles voor de bandenservice
Box verstoppen 100% meerwaarde
tijd-waarde-gerechte reparatie-oplossingen
Box verstoppen Trekhaken
Trekhaken
Kabelset trekhaak
Afzonderlijke onderdelen/aanbouwdelen van trekhaken
online aanvraag
Box verstoppen Categorieen
Additief
Onderhoudsvloeistoffen
Chemie
Elektrische voertuigen
Voertuig onderhoud
Lakspray/-stift
Motorolie
Bandenservice
Smeermiddelen
Productiebenodigdheden
Speciaal gereedschap
Accessoires alle merken
Box verstoppen Organr. achterhalen
ORGA-nummer:Box verstoppen Extra`s
Zusatzkatalog
Afhaalopdracht
Belangrijke dokumenten
Technische informaties
Download
Voorwaarden voor gebruik
Onze Algemene Voorwaarden als pdf-download.

1. Geldigheidsbereik

Ons gehele aanbod is uitsluitend bedoeld voor ondernemers. Naast de controle van uw ondernemerschap tijdens het bestelproces hebben wij tevens het recht om een bewijs van uw ondernemerschap door het overleggen van geschikte en actuele bewijzen, zoals inschrijving bij de Kamer van Koophandel of registratie van de onderneming, te verlangen. Deze algemene voorwaarden zijn ook geldig voor toekomstige zakelijke relaties, zonder dat wij hier nogmaals op moeten wijzen. Als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt de geldigheid hiervan bij dezen tegengesproken; deze worden alleen onderdeel van de overeenkomst, als wij hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractpartner en afsluiting van het contract

Er wordt een koopcontract gesloten met Autoteile Post AG. De weergave van de producten vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende artikelencatalogus, indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. U bent gedurende twee weken vanaf ontvangst van uw bestelling bij ons gebonden aan deze bestelling. Voor wijzigingen en aanvullingen is onze schriftelijke goedkeuring vereist. Een koopcontract wordt afgesloten met een verklaring van aanvaarding. U ontvangt bovendien een schriftelijke bestelbevestiging.

3. Taal contract, opslag contracttekst

De voor het afsluiten van het contract beschikbare taal is Duits. Wij slaan de contracttekst op en sturen de bestelgegevens en een link naar onze algemene voorwaarden via e-mail naar u toe. Klanten die online bestellen kunnen de contracttekst in ons inloggedeelte voor klanten bekijken.

4. Leveringsvoorwaarden

Indien niet anders overeengekomen, gelden de prijzen af fabriek exclusief transportverpakking. De aangegeven productprijzen zijn exclusief verzendkosten. Raadpleeg voor meer informatie over de hoogte van de verzendkosten het aanbod in onze online-shop of vraag deze bij ons op. Als wij het door u bestelde product niet op voorraad hebben, omdat wij buiten onze schuld en ondanks het opgeven van een overeenstemmende bestelling geen levering hebben ontvangen van onze betrouwbare leverancier, zullen wij u dat direct meedelen in de bestelbevestiging. Onze prestatieverplichting komt daardoor te vervallen en het contract kan door ons worden ontbonden. Als u al hebt betaald, zullen wij het bedrag direct terugbetalen. Behoudens de zelflevering zullen wij zorgen voor een snelle levering. Als een deel van de bestelling niet direct leverbaar is, omdat wij buiten onze schuld en ondanks het opgeven van een overeenstemmende bestelling geen tijdige levering hebben ontvangen van onze betrouwbare leverancier, zullen wij de overige artikelen kosteloos naleveren, indien dit acceptabel voor u is.

5. Betaling, verrekening en retentie

De opgegeven prijzen zijn exclusief btw. Het wettelijk vastgestelde percentage wordt afzonderlijk aangegeven op de factuur. Wij sturen facturen per post of met uw toestemming via e-mail naar u toe. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Daarnaast sturen wij twee keer per maand eventuele verzamelfacturen. In het geval van betalingsverzuim behouden wij ons het recht voor u de wettelijke verzuimrente ter hoogte van negen procent boven het basisrentetarief alsmede een vast bedrag van 40 euro in rekening te brengen. Verdere aanspraken worden hierdoor niet aangetast. Het recht op verrekening komt u slechts toe, indien uw tegenvordering in een wederkerige verhouding met onze hoofdvordering staat, niet door ons betwist wordt of rechtsgeldig werd vastgesteld. Een verrekening met vorderingen van een concernonderneming van de koper is in het algemeen uitgesloten. Retentierecht komt u slechts toe, indien uw tegenvordering op dezelfde contractverhouding berust.

6. Prijsverhogingen

Wij behouden ons het recht voor, om bij contracten met een overeengekomen levertijd van meer dan vier maanden, de prijzen in overeenstemming met ontstane kostenverhogingen vanwege toeleverancierscontracten, tariefcontracten of materiaalprijsverhogingen te verhogen. Als de prijsverhoging meer dan 5% van de overeengekomen koopprijs bedraagt, heeft de koper het recht om de koop te ontbinden conform art. 313 lid 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Aanspraak op schadevergoeding van de koper is uitgesloten.

7. Waarborgsom

U hebt bij enkele artikelen de mogelijkheid om te kiezen uit een nieuw artikel of een vervangingsonderdeel. Vervangingsonderdelen zijn gebruikte, technisch en optisch herstelde resp. gerepareerde onderdelen. Als u kiest voor een vervangingsonderdeel, brengen wij u een waarborgsom in rekening bij de koopprijs. De waarborgsom wordt gerestitueerd zodra de klant zijn oude onderdeel naar onze vestiging heeft gestuurd en het nog geschikt is voor revisie. U heeft recht op terugbetaling van de waarborgsom ter hoogte van het betaalde bedrag. De algemene verjaringstermijn van drie jaar is van toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de artikelen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie. U mag de artikelen onder eigendomsvoorbehoud in de gewone bedrijfsvoering doorverkopen; alle uit deze doorverkoop ontstane vorderingen draagt u, ongeacht de verbinding of vermenging van het artikel onder eigendomsvoorbehoud met een nieuw object, ter hoogte van het factuurbedrag vooraf aan ons over en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft voor het innen van de vorderingen gemachtigd, wij mogen vorderingen echter ook zelf innen, indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Als u het object onder eigendomsvoorbehoud met andere objecten verbindt, mengt of deze verwerkt, worden wij mede-eigenaar van het nieuwe object tot de hoogte van de waarde van het object onder eigendomsvoorbehoud tot de andere verwerkte objecten gedurende de verbinding resp. vermenging of verwerking. Als uw object als hoofobject moet worden beschouwd, dan moet u het mede-eigendom pro rata aan ons overdragen. De ons toekomende zekerheden zullen wij op verzoek in zoverre vrijgeven, indien de waarde van de zekerheden de te garanderen vorderingen met meer dan 10% te boven gaat.

9. Transportschade

Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering wordt aan u overgedragen, zodra wij het object hebben afgegeven aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de overige voor het uitvoeren van de verzending uitgekozen persoon of organisatie. Voor ondernemers is de in art. 377 Duitse Wetboek van koophandel (HGB) geregelde verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken van toepassing. Bij achterwege laten van de daar aangegeven kennisgeving geldt het artikel als goedgekeurd, tenzij het om een gebrek gaat, dat bij het onderzoek niet herkenbaar was. Dat is niet van toepassing als wij een gebrek opzettelijk hebben verzwegen. Een transportverzekering sluiten wij alleen af na een tijdig ingediend verzoek en voor rekening van de koper.

10. Garantieregelingen

Indien hieronder niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het wettelijke garantierecht van toepassing. Bij de verkoop van gebruikte objecten is elke vorm van garantie uitgesloten. Bij de verkoop van nieuw geproduceerde objecten geldt het volgende: De verjaringstermijn voor claims vanwege gebreken bedraagt één jaar vanaf de overdracht van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor de verhaalaanspraak conform art. 478 BGB (Duits Burgerlijk wetboek) blijven onverlet. Als overeenstemming over de kwaliteit van de artikelen gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant, zoals opgenomen in het contract; voor publieke uitingen van de fabrikant of overige reclame- uitspraken zijn wij niet aansprakelijk. Als het geleverde object gebreken heeft, bestaat de garantie in eerste instantie uit het verhelpen van het gebrek (bijwerken) of het leveren van een object zonder gebreken (vervangende levering). Deze beperkingen en kortere termijnen gelden niet voor schadeclaims, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten zijn veroorzaakt • bij lichamelijke of gezondheidsschade of dodelijk letsel, • bij opzettelijk of ernstig verwijtbaar plichtsverzuim alsmede kwaadwilligheid, • bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, die nagekomen moeten worden om het correct uitvoeren van het contract überhaupt mogelijk te maken en waarvan de contractpartners mogen vertrouwen, dat deze in acht worden genomen (wezenlijke verplichtingen) • indien de productaansprakelijkheidswetgeving van toepassing is of • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen.

11. Constructie- en vormwijzigingen alsmede afwijkingen

Constructie-/vormwijzigingen, kleurafwijkingen alsmede wijzigingen van de leveringsomvang door de toeleverancier blijven voorbehouden, indien de koper deze om bijzondere redenen accepteert. Indien het artikel niet verregaand wordt gewijzigd en voor de koper acceptabel is, vormen deze wijzigingen geen gebrek.

12. Aansprakelijkheid

Voor geclaimde schades die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten zijn veroorzaakt, zijn wij altijd volledig aansprakelijk • bij lichamelijke of gezondheidsschade of dodelijk letsel, • bij opzettelijk of ernstig verwijtbaar plichtsverzuim, • bij garantiebeloftes, indien overeengekomen, of • indien de productaansprakelijkheidswetgeving van toepassing is. Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, die nagekomen moeten worden om het correct uitvoeren van het contract überhaupt mogelijk te maken en waarvan de contractpartners mogen vertrouwen, dat deze in acht worden genomen (wezenlijke verplichtingen), door lichte nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de bij contractafsluiting voorzienbare schade, waar normaal gesproken rekening mee moet worden gehouden. Verder zijn claims inzake schadevergoeding uitgesloten.

13. Slotbepalingen

Het Duitse recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag is van toepassing. Als u ondernemer bent, is het Duitse recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing. Wanneer u ondernemer, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk rechtspersoon of openbaar lichaam bent, dan is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract tussen u en ons, de rechtbank die in de plaats van ons hoofdkantoor is gevestigd.
Winkelwagen meer
0 items
Informatie
Bestelluitvoering
Verzenden en retouneren
Privacy statement
Haftungsausschluss
Garantiebedingungen
Gebruikersbepalingen
Neem contact op
Impressie
Box verstoppen Taal
Deutsch  Niederlande  Englisch